Loading...
آرشیو 2017-07-13T01:56:50+00:00

نظرسنجی روز ۱۶ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۱۶ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۱۷ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۱۷ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۱۸ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۱۸ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۱۹ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۱۹ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۰ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۰ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۱ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۱ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۲ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۲ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۳ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۳ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۴ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۴ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۵ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۵ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نظرسنجی روز ۲۶ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۶ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

نتایج نظرسنجی ۲۷ اردیبهشت

گزارش مفصل نتایج نظرسنجی روز ۲۷ اردیبهشت را ببینید.
بیش‌تر

تفاوت رای روحانی-رئیسی بر اساس ویژگی‌های فردی و اجتماعی

بیش‌تر

تفاوت رای بر اساس ویژگی‌های فردی و اجتماعی

بیش‌تر

نمایه عدم شرکت در انتخابات ۹۶

بیش‌تر

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

بیش‌تر