5 07, 2017

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

2017-07-05T23:20:24+00:00

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس گروه سنی گروه‌های سنی جوان‌تر کمتر احتمال می‌دهند در انتخابات شرکت کنند تا گروه‌‌های سنی بالاتر. به صورت معکوس، افراد واقع در سنین پایین‌تر بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت نکنند.

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات 2017-07-05T23:20:24+00:00
3 07, 2017

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

2017-07-05T23:17:06+00:00

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس گروه سنی گروه‌های سنی جوان‌تر کمتر احتمال می‌دهند در انتخابات شرکت کنند تا گروه‌‌های سنی بالاتر. به صورت معکوس، افراد واقع در سنین پایین‌تر بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت نکنند.

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات 2017-07-05T23:17:06+00:00